ناخن کاران حرفه ای بین المللی

انجمن ناخن کاران بین المللی

چه کسانی عضو انجمن ناخن کاران بین المللی می باشند ؟

انجمنی که برای مدرسین بین المللی آموزش کاشت ناخن برگزار می شود ، از ایران نیز تعدادی از ناخن کاران حرفه ای به عنوان مربی بین المللی دعوت به عمل می آید. که کادر آموزشی ما در این انجمن عضو می باشند و تمام آموزش ها بر اساس روش های جدید کاشت ناخن به هنرجو  به همراه مدرک بین المللی  آموزش ناخن داده می شود. 

آموزش کاشت ناخن - قیمت آموزش کاشت ناخن - هزینه آموزش کاشت ناخن