آموزش کاشت فیبر گیاهی

آموزش کاشت فیبر گیاهی

کاشت ناخن فیبرگیاهی، کاشتی است که  به جای تیپ، الیاف گیاهی مخصوص مانند ریشه گیاه روی سطح ناخن قرار گرفته می شود و مواد آن مانند مواد ژل می باشد.

مواد را با قلم برداشته و بر روی سطح ناخن قرار  می دهیم و بعد از مواد گذاری دست داخل UV قرار می گیرد . در پایان سوهان کشی (مانند کاشت های دیگر که در مباحث گذشته توضیح  داده شد)  انجام می شود.

آموزش کاشت ناخن - قیمت آموزش کاشت ناخن - هزینه آموزش کاشت ناخن