کسانی که بیماری ناخن دارند چه کنند

پیشنهادی برای کسانی که بیماری ناخن دارند و ناخن آن‌ها ظاهری زیبا ندارد.

- کاشت با دیزاین‌های ثابت

- ژلیش